Så fungerar tandvården

Genom årliga kontroller förebyggande vård och rådgivning kan du hålla dina tänder hela och friska under lång tid. Ta hand om dina tänder och munhälsa - kom på en undersökning så ser vi vad just du behöver!

Allmänt

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård

Allmän tandvårdsbidrag ATB

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag.

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

 

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

 • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

För att du ska kunna använda ditt allmänna tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. Vi är såklart anslutna till tandvårdsstödet.

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan vi säger till dig om allmänna tandvårdsbidrag samt frågar dig om du vill använda ditt bidrag.

Särskild tandvårdsbidrag (STB)

 

Kan jag få särskild tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har.

Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Högkostnadskydd

Lite förenklat fungerar högkostnadsskyddet så att du betalar hela kostnaden för din tandvård upp till 3 000 kronor, därefter får du tandvårdsersättning från staten som automatiskt dras av från priset. Tandvårdsersättningen beräknas utifrån ett referenspris som staten fastställer för varje arbete som tandläkaren gör med dina tänder. Ju mer arbete tandläkaren gör, desto större blir det ekonomiska stödet. För arbeten som enligt referenspriserna kostar mer än 3 000 kronor får du tandvårdsersättning med

 • 50 procent av kostnaderna mellan 3 001 kronor och 15 000 kronor
 • 85 procent av kostnaderna som är mer än 15 000 kronor.

Perioden för när kostnaderna räknas samman är tolv månader, sedan börjar du om. Hinner du inte bli färdigbehandlad inom en tolvmånadersperiod får du börja om med en ny period och betala från början. Du får själv ha koll på slutdatumet.

Du kan välja att avsluta och starta en ny period tidigare än efter tolv månader. Det kan löna sig om du till exempel redan har påbörjat en period men sedan behöver behandling som kommer att pågå under en längre tid och som kommer att kosta mycket. Du kan inte ändra startdatum i efterhand.

Tandvårdsmottagningen får uppgifter via Försäkringskassan om hur mycket av den tandvård som du har fått som kan räknas in i högkostnadsskyddet. Om du byter mottagning kan den nya mottagningen se var i högkostnadsskyddet du befinner dig. Tandvårdvårdsåtgärderna på den nya mottagningen räknas ihop med det som gjorts på den förra mottagningen under samma ersättningsperiod.

Du kan använda dig av högkostnadsskyddet från och med den första januari det år du fyller 24 år.

 
 

Ju mer tandvård, desto större ekonomiskt stöd

 

Ju mer tandvård, desto större ekonomisk stöd.

Här följer två räkneexempel för att visa hur högkostnadsskyddet påverkar hur mycket du slutligen ska betala. I exemplen är tandläkarens arvode lika med referenspriset. Om tandläkaren har högre priser än referenspriserna får du själv betala mellanskillnaden.

Exempel 1:
Du får undersökningar och behandlingar för 10 000 kronor.
Först betalar du 3 000 kronor själv.
Sedan betalar du 50 % av det som kostar mellan 3 001 och 15 000, 50 % av 7 000 = 3 500
Du ska alltså totalt betala 3 000 + 3 500 = 6 500.
Med hjälp av högkostnadsskyddet får du betala 6 500 istället för 10 000 kronor.

Exempel 2:
Du får undersökningar och behandlingar för 24 000 kronor.
Först betalar du 3 000 själv.
Sedan betalar du 50 % av det som kostar mellan 3 001 och 15 000, 50 % av 12 000 = 6 000.
Sedan betalar du 15 % av det som kostar mer än 15 000, 15 % av 9 000 = 1 350.
Du ska alltså betala totalt 3 000 + 6 000 + 1 350 = 10 350.
Med hjälp av högkostnadsskyddet får du betala 10 350 istället för 24 000 kronor.

Allt ingår inte…

Det finns regler för vilka undersökningar, behandlingar och material som täcks av högkostnadsskyddet. Väljer du en behandling som inte alls ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela priset själv. Ibland ger delar av behandlingen rätt till ekonomiskt stöd.

Tandläkaren eller tandhygienisten är skyldig att informera om vad som ingår.

Vilka undersökningar och behandlingar ingår? 
 

Alla undersökningar och de flesta behandlingar ger rätt till ekonomiskt stöd. Däremot får du inget tandvårdsstöd för så kallad kosmetisk behandling som enbart görs för att förbättra utseendet på tänderna.

Du har alltid rätt att få behandling om du har ont eller en sjukdom och i stort sett all behandling av värk och sjukdom ingår i tandvårdsstödet. Om du till exempel behöver laga ett hål ingår det oavsett var i munnen det är. I en visdomstand ingår inte rotfyllning såvida den inte behövs för att bära en protetisk konstruktion.

Avtagbara proteser ingår alltid i högkostnadsskyddet.

Kronor ersätts inom högkostnadsskyddet för samtliga tänder utom visdomständerna om tanden har en omfattande skada.

När det gäller så kallade bryggor och implantat finns det många detaljerade regler som styr vilka tänder som kan räknas in i högkostnadsskyddet och vilka typer av material som ingår. Därför är det bäst att fråga tandläkaren vad som gäller.

En undersökning eller behandling består oftast av flera olika delar. Om du till exempel behöver dra ut en tand ingår förutom själva utdragningen även bedövning, blodstillning och eventuella stygn som behöver sys. Även kontroll och efterbehandling, till exempel att ta bort stygnen, ingår.

Om du behöver bedövning ingår det alltid oavsett vilken behandling du ska göra.

Årlig kontroll